About Us

·    · Lực lượng môi trường bên ngoài ảnh hưởng lớn, chủ nhân, nhà cung cấp, hãng cạnh tranh, qui phạm XH, ràng buộc riêng biệt, kiểm soát của hội đồng giám đốc. Tiến trình thiết lập giữa hãng với bên ngoài sao cho hài hoà.
·    · Nguồn lực của hãng ảnh hưởng đến tính chất mức độ của mục tiêu, tài nguyên lớn đối phó tốt.
·    · Quan hệ quyền lực và chính trị nội bộ ảnh hưởng đến đặt mục tiêu. Sự hỗ trợ của nhân viên, nhóm nhân viên làm cho mục tiêu cao cấp hơn và triển vọng hơn.
·    · Năng lực phẩm chất của nhà quản trị cao cấp ảnh hưởng đến đặt mục tiêu. Đào tạo, kinh nghiệm, thông tin, giá trị có thể tạo ra.